Nawigacja

Studia teologiczne

Białystok Drohiczyn Łomża

Zasady recenzowania

  1. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” wyrażają zgodę na proces recenzji.
  2. Nadesłany artykuł, o ile spełnia wymogi formalne (zob. „Zasady Publikowania”), jest kierowane do pierwszej recenzji dokonanej przez Redaktora Naczelnego i Redaktora Tematycznego. Pozytywny wynik kwalifikuje pracę do kolejnej recenzji, negatywny – skutkuje odmową publikacji. Zadaniem drugiej recenzji jest potwierdzenie naukowych walorów danej pracy, jej pozytywny wynik kwalifikuje ją do publikacji, negatywny – decyduje o powołaniu trzeciego recenzenta, którego ocena rozstrzyga o możliwości publikacji recenzowanego tekstu. Ostateczną decyzję o druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie dwóch pozytywnych recenzji danego artykułu.
  3. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo. Dlatego też Redakcja nie wymaga od recenzentów i autorów pisemnej „Deklaracji o braku konfliktu interesów” między nimi.
  4. Recenzenci nie są członkami Redakcji pisma i posiadają wysokie kompetencje naukowe, legitymujące się co najmniej stopień doktora. W przypadku tekstów napisanych w językach konferencyjnych, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  5. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (zob. załącznik: „Arkusz - RECENZJA”). Redakcja dysponuje formularzami recenzji w języku polskim i angielskim.
  6. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
  7. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie ustosunkowuje się do zawartych w niej uwag.
  8. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Raz w roku Redakcja podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Studiów Teologicznych uaktualnioną, pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.
  9. Materiały do druku składamy do 20 czerwca każdego roku. Nadesłane później mogą być odrzucone lub wydrukowane dopiero w kolejnym tomie.
  10. Powyższe procedury są zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.