PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH W „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża”

 1. Procedura recenzowania artykułów w „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011 i zasadami etyki publikacyjnej zgodnymi z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics).
 2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji wraz z pisemnym Oświadczenie Autora tekstu w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.
 3. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.
 4. Następnie publikacje są poddane podwójnie/pojedyńczej ślepej procedurze recenzji (double-blind review process) dokonanej przez rzetelnych recenzentów, którzy posiadają co najmniej stopień doktora i są biegli w swojej dziedzinie.
 5. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Przez konflikt interesów rozumie się zależność służbową (podległość zawodową), bezpośrednią współpracę naukową (w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji) oraz bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński) występujące pomiędzy recenzentem a autorem recenzowanego tekstu. Recenzentami nie są także członkowie Redakcji (tj. redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego oraz sekretarz redakcji).
 6. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo.
 7. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego, aby zachować zasadę wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu.
 8. Recenzja ma zawsze formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem odnośnie do dopuszczenia tekstu do publikacji (tj. przyjęcia) albo odrzucenia tekstu (tj. nieprzyjęcia do publikacji). Formularz recenzji tekstu znajduje się na stronie internetowej czasopisma.
 9. Decyzja Recenzenta ograniczona jest do poniższych możliwości:
  1. Przyjąć artykuł do publikacji w przedstawionej formie.
  2. Przyjąć artykuł do publikacji po uwzględnieniu poprawek.
  3. Odrzucić artykuł.
 10. Racjonalne i umotywowane opinie przedstawione w recenzji są wiążące dla autora recenzowanego artykułu. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w określony sposób poprawić artykuł. Gdy dochodzi do zalecenia autorowi naniesienia poprawek, wszystkim recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji pracy.
 11. Recenzent winien zaalarmować Redakcję wobec zaistnienia ewentualnego podobieństwa recenzowanego artykułu do jakichkolwiek wcześniej publikowanych treści.
 12. Recenzent winien sporządzić recenzję bez zbędnej zwłoki. Zwyczajowo terminem przeznaczonym na sporządzenie recenzji są cztery tygodnie.
 13. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 14. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.