O czasopiśmie

Logo

„Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” są czasopismem naukowym podejmującym refleksję teologiczną. Powstały w 1983 roku z inicjatywy bpa Edwarda Ozorowskiego i ks. prof. Józefa M. Dołęgi w celu publikowania dorobku naukowego teologów Metropolii Białostockiej. Czasopismo, będąc rocznikiem, ukazuje się nieprzerwanie od roku 1983.

Obecnie „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” pozostają otwarte na wymianę myśli naukowej i współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi krajowymi i zagranicznymi. O wysokim poziomie merytorycznym czasopisma świadczy obecność w radzie naukowej wybitnych specjalistów, uniwersyteckich naukowców z krajów Europy i Ameryki Północnej. Roczniki jako czasopismo naukowe pragnie spełniać wysokie standardy punktacji krajowej i międzynarodowej.

Zakres tematyczny publikowanych artykułów jest bardzo szeroki. Dotyczą one przede wszystkim człowieka zanurzonego w świat, a zarazem otwartego na Boga. Czasopismo chce być swoistym „areopagiem”, na którym ścierają się różnorodne poglądy teologiczne. Niezmiennie pozostaje zainteresowane takimi dyscyplinami naukowymi jak:

  1. filozofia, a zwłaszcza filozofia człowieka i filozofia kultury
  2. teologia, a w niej teologia dogmatyczna, fundamentalna, moralna, pastoralna, teologia duchowości
  3. literaturoznawstwo, szczególnie historia i teoria literatury oraz literatura religijna
  4. nauki psychologiczne i pedagogiczne i te, które wspierają człowieka z jego aktualnymi wyzwaniami, przed którymi nieustannie staje.

Oddajemy dla naukowców różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych z ośrodków uniwersyteckich w Polsce i za granicą łamy recenzowanego czasopisma.

Zapraszamy do publikowania tekstów naukowych, będących wynikiem prowadzonych badań, a także sprawozdań i recenzji.

„Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” są otwarte na współpracę i chcą budować prężne środowisko intelektualne, które będzie podejmowała wieloaspektową refleksję w perspektywie teologicznej.

Językiem dla większości artykułów naukowych jest język polski, jednak dla większej otwartości rekomendujemy do publikowania w językach kongresowych.

Zachęcamy Autorów i Czytelników do zapoznania się ze stroną internetową naszego czasopisma.